Tenshinryu Hyoho Spain Keikokai Imagen de la Embu

Embu de Gabriel Garcia Getsu-Jyo
Tenshinryu Hyoho Spain Keikokai

Official Website:Tenshin ryu Hyouho Spain Keikokai